Dàn Máy lạnh DAIKIN INVERTER URUSARA FTXZ50NVMV/RXZ50NVMV

Dàn Máy lạnh DAIKIN INVERTER URUSARA FTXZ50NVMV/RXZ50NVMV

Dàn Máy lạnh DAIKIN INVERTER URUSARA FTXZ50NVMV/RXZ50NVMV

kithuatvien kithuatvien HUY CHUONG 1 mat than tinh loc khong khi can bang do am son phu an mon
Hình ảnh công ty Hình ảnh công ty
Chi tiết sản phẩm
 • Dàn Máy lạnh DAIKIN INVERTER URUSARA FTXZ50NVMV/RXZ50NVMV
 • Giá :Liên hệ
 • Sản xuất tại : NHẬT
 • Kích thước : DL: 295 x 798 x 370 - DN: 595 x 795 x 300
 • Hãng sản xuất : MÁY LẠNH DAIKIN
 • Công suất : 2HP
 • Sử dụng : Dùng cho phòng 61-80m3
 • Bảo hành: : 1 Năm - Máy nén BH 5 năm
 • Lượt xem : 430
 • Urusara 7 mang đến cho bạn một lối sống tiện nghi mà bạn chưa từng trải nghiệm. Sản phẩm sở hữu công nghệ đỉnh cao của điều hòa không khí Nhật Bản nay đã nằm trong tầm tay của bạn.

  • Tiết kiệm điện năng
  • Môi chất lạnh thế hệ mới
  • Kiểm soát độ ẩm
  • Điều hòa lưu lượng gió
  • Thiết kế Nhật Bản
  • Tinh lọc không khí
  • Phin lọc tự động làm sạch
 • Đặt hàng Download
 • TÍNH NĂNG
 • THÔNG SỐ KỸ THUẬT

STT

TÍNH NĂNG

GIẢI THÍCH

1

Biến tần DC( Inverter)

Inverter là công cụ biến đổi tần số, máy lạnh inverter thay đổi công suất làm lạnh bằng cách điều chỉnh tần số cấp nguồn của máy nén. Sau khi nhiệt độ phòng đạt được nhiệt độ cài đặt thì  bộ điều khiển biến tần sẽ điều chỉnh công suất vận hành ở chế độ thấp nhằm duy trì nhiệt độ trong phòng không thay đổi.

2

Mắt thần thông minh

Mắt thần thông minh là cảm biến hồng ngoại, nó thăm dò sự di chuyển hoạt động trong phòng. Khi không có người, mắt thần thông minh sẽ tự động tăng nhiệt độ lên 2 độ C để tiết kiệm năng lượng. Tính năng này tiện lợi nếu ta ra ngoài mà quên tắt máy lạnh.  Ngoài ra cảm biến này còn phát hiện sự di chuyển của người tại 3 khu vực ( trái, phải và giữa).

3

Luồng khí tuần hoàn

Tính naêng naøy söû duïng hieäu öùng Coanda ñeå nhanh choùng ñaït ñöôïc nhieät ñoä caøi ñaët. Caáu taïo hai ñöôøng gioù hoài vaø quaït daøn laïnh môùi gia taêng löu löôïng gioù tuaàn hoaøn trong phoøng.

4

Hai cánh đảo gió mạnh mẽ lên xuống và qua lại

Hai cánh gió của máy lạnh đảo mạnh mẽ lên xuống và qua lại, giúp cho việc dàn trải không khí lạnh đều khắp phòng. Ở chế độ sưởi, cánh đảo gió có thể làm ấm không khí thẳng xuống sàn.

5

Tính năng tự động tắt

Tính naêng töï ñoäng taét söû duïng maét thaàn thoâng minh 3 khu vöïc ñeå töï ñoäng ngöng hoaït ñoäng khi khoâng phaùt hieän di chuyeån trong phoøng. Thôøi gian phaùt hieän coù theå ñöôïc caøi ñaët töø 1 ñeán 3 giôø.

6

Chế độ chờ tiết kiệm điện

Với tính năng này máy sẽ chạy chế độ standby giúp giảm thiểu điện năng khi không cần thiết.

7

Chế độ Econo

Chức năng này hạn chế dòng điện khởi động và điện năng tiêu thụ hoạt động ở mức tối đa giúp cho việc giảm thiểu điện năng tiêu thụ khi máy lạnh khởi động.

8

Chức năng làm lạnh nhanh

Chức năng làm lạnh nhanh tăng lưu thông gió lên cực đại trong vòng 20 phút, sau đó máy quay về chế độ cài đặt ban đầu. Tính năng này giúp cho người dùng cảm thấy dễ chịu khi mới bước vào phòng mở máy lạnh.

9

Hieån Thò Thoâng Tin

Maøn hình tinh theå loûng hieån thò chi tieát caùc thoâng tin hieän taïi bao goàm nhieät ñoä vaø ñoä aåm. Ngoaøi ra cuõng hieån thò thoâng tin naêng löôïng söû duïng trong khoaûng thôøi gian vaøi ngaøy.

10

Đèn nền trên remote

Remote có đèn nền giúp cho người dùng dễ dàng điều chỉnh máy lạnh trong trường hợp thiếu ánh sáng.

11

Caøi Ñaët Ñoä Saùng Ñeøn Treân Daøn Laïnh

Treân daøn laïnh coù ñeøn hoaït ñoäng, ñeøn heïn giôø vaø caùc chæ soá khaùc. Ñoä saùng cuûa ñeøn naøy coù theå ñöôïc ñieàu chænh Cao, Thaáp hoaëc Taét.

12

Nút tắt mở tiện lợi trên dàn lạnh

Máy lạnh Daikin có thể tắt mở bằng tay một cách tiện lợi trong trường hợp remote bị thất lạc, hết pin hoặc remote bị hư.

13

Tính Naêng Laøm Khoâ Sarara

Máy lạnh Daikin hoạt động làm khô nhờ bộ vi xử lý giúp làm khô không khí trong phòng trong khi đó vẫn duy trì được nhiệt độ ổn định.

14

Vaän Haønh Töï Ñoäng

Tính naêng naøy töï ñoäng löïa choïn cheá ñoä laøm laïnh hoaëc söôûi

aám döïa vaøo nhieät ñoä phoøng taïi thôøi ñieåm khôûi ñoäng.

15

Tốc độ quạt tự động

Máy lạnh Daikin nhờ bộ vi xử lý tự động điều khiển tốc độ quạt để đưa nhiệt độ phòng đến mức nhiệt độ cài đặt.

16

Tinh Loïc Khoâng Khí Baèng Phoùng Ñieän Streamer

Phoùng ñieän Streamer phaân huûy vi khuaån vaø naám moác haáp thuï treân phin loïc xuùc taùc quang cuûa daøn laïnh. Sau khi caùc phaàn töû naøy bò vöôùng vaøo phin loïc, chuùng seõ bò chieáu xaï bôûi thieát bò Streamer.

17

Chống nấm mốc

Phóng điện Streamer sẽ làm khô các thiết bị sau khi ngưng máy lạnh để làm khô bên trong dàn lạnh nhằm làm giảm sự phát sinh nấm mốc và các mùi khó chịu.

18

Tính Naêng Laøm Saïch Phin Loïc

Sau khi maùy ngöøng hoaït ñoäng, chöùc naêng naøy seõ queùt buïi khoûi phin loïc thoâ vaø gom vaøo hoäp chöùa buïi. Tính naêng giuùp duy trì hieäu suaát laøm vieäc cuûa maùy ñieàu hoøa vaø tieát kieäm ñieän naêng.

19

Phin lọc tinh và khử mùi xúc tác quang Apatit Titan

Apatit Titan là vật liệu xúc tác quang mới có khả năng hấp thụ mạnh các phân tử bụi cực nhỏ và tiêu diệt vi khuẩn. Xúc tác quang này sẽ hoạt động mạnh dưới ánh sáng. Lưu ý khi làm vệ sinh thì lấy tấm phin lọc này mang ra nắng phơi và giũ sạch bụi.

20

Khoùa Ngaên Ngöøa Treû Em

Tính naêng cho pheùp ngöôøi söû duïng ñieàu khieån töø xa khoâng daây ñeå khoùa hoaït ñoäng. Raát höõu ích trong vieäc ngaên chaën söï thay ñoåi caøi ñaët khi coù treû em chôi gaàn ñieàu khieån.

21

Tự khởi động lại sau khi mất nguồn

Máy lạnh Daikin tự ghi nhớ các chế độ cài đặt, lưu lượng gió, nhiệt độ,… và tự động trở lại cài đặt khi nguồn điện được phục hồi sau khi mất.

22

Tự chẩn đoán mã lỗi khi gặp sự cố

Các mã lỗi được hiển thị trên màn hình kỹ thuật số của Remote giúp cho việc chẩn đoán hư hỏng và sửa chữa được nhanh chóng.

23

Chống ăn mòn

Dàn nóng được xử lý bằng lớp nhựa acrylic làm tăng khả năng chống lại ăn mòn của muối biển hoặc mưa axit.

24

Heïn Giôø Taét/Môû Haøng Ngaøy

Cheá ñoä heïn giôø naøy cho pheùp ngöôøi duøng caøi ñaët thôøi gian maùy khôûi ñoäng vaø ngöng hoaït ñoäng vaøo moät thôøi ñieåm coá ñònh trong ngaøy.

25

Hẹn giờ tắt mở 24h

Bộ hẹn giờ này cho phép người dùng có thể cài đặt cho máy hoạt động hoặc ngưng trong vòng 24 tiếng.

26

Hẹn giờ tắt đếm ngược

Bạn có thể cài đặt ngưng hoạt động cho máy  với thời gian được cài đặt trước từ 30 phút đến 9.5 giờ và gia số cài đặt là 30 phút.

27

Heïn Giôø Söôûi AÁm Nhanh

Cheá ñoä söôûi aám coù theå ñöôïc caøi ñaët tröôùc ñeå khôûi ñoäng maùy moät phuùt sau thôøi gian thöùc giaác ñaõ ñöôïc caøi ñaët. Khoâng khí  aám aùp baét ñaàu ñöôïc thoåi ra chæ sau ñoù moät phuùt.

 

Quý khách vui lòng tham khảo thêm các dòng sản phẩm khác của Daikin có cùng công suất:

Máy lạnh Daikin treo tường loại thường 2HP ( Malaysia) Gas R32 – Model FTV50BXV1V/RV50BXV1V

Máy lạnh Daikin treo tường loại thường 2HP ( Thái Lan) Gas R410A– Model FTNE50MV1V9/RNE50MV1V9

Máy lạnh Daikin treo tường tiết kiệm điện ( Inverter) 2HP ( Thái lan) Gas R32  – Model FTKC50RVMV/RKC50RVMV

Máy lạnh Daikin treo tường tiết kiệm điện ( Inverter) 2HP cao cấp ( Thái lan) Gas R32– Model FTKV50NVMV/RKV50NVMV

Máy lạnh Daikin treo tường tiết kiệm điện ( Inverter) 2HP cao cấp ( Thái lan) Gas R410A – Model FTKS50GVMV/RKS50GVMV

Máy lạnh Daikin treo tường tiết kiệm điện ( Inverter) 2HP cao cấp ( Châu Âu) Gas R32 – Model FTKJ50NVMVW(S)/RKJ50NVMV

Máy lạnh Daikin treo tường tiết kiệm điện ( Inverter) 2HP cao cấp (Urusara 7 – Nhật) Gas R32 – Model FTXZ50NVMV / RXZ50NVMV

 

 

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
028.3826.8153 0944 551 900